Ogłoszenie dla stowarzyszeń i fundacji mających siedzibę na terenie powiatu janowskiego

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023r. poz. 1124 z późn. zm., dalej również jako: u.p.p.p.) nakłada na „instytucje obowiązane” obowiązek podejmowania działań, których celem jest  przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Instytucjami obowiązanymi zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 u.p.p.p. są również stowarzyszenia oraz fundacje.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.p.p. w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21) i 22) w/w ustawy, art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 19 roku o fundacjach (Dz. U. z 2023r. poz. 166) Starosta Janowski przypomina o obowiązku przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o których mowa w art. 72 ust. 1 u.p.p.p. oraz o stosowaniu środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 u.p.p.p. w sytuacji zaistnienia przypadków, o których mowa w art. 35 u.p.p.p. tj. np.  przyjmowaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EURO, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym, Starosta Janowski wzywa stowarzyszenia i fundacje mające siedzibę na terenie powiatu janowskiego do przekazania informacji w formie pisemnego oświadczenia
wzór do pobrania, podpisanego przez osobę/y do tego uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji, informującego o stanach faktycznych wskazanych w art. 35 u.p.p.p. Oświadczenie należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim w terminie do 22 lutego 2024 roku.   Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, przewidzianych w rozdziale 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.