Ogłoszenie naboru na fundusze europejskie dla obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020

Ruszył nabór do dwóch operacji, tj. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” i „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW). Do beneficjentów łącznie z obu działań trafi 237 mln zł. To dodatkowe fundusze, jakie Samorząd Województwa Lubelskiego otrzymał w tzw. okresie przejściowym, czyli przed startem nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Chodzi o prawie 100 mln euro, które zostaną wykorzystane m.in. na poprawę infrastruktury drogowej na terenach wiejskich i działania wodno-kanalizacyjne, gdzie wciąż występują bardzo duże potrzeby.

Zapotrzebowanie na środki, które można przeznaczyć na rozwój infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej gmin i powiatów, jest znacznie większe niż możliwości finansowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego, ogłoszenie kolejnych naborów na dofinansowanie nowych inwestycji jest konieczne zarówno z punktu widzenia rozwoju regionu, jak również poprawy bezpieczeństwa i dostępności do podstawowych usług publicznych dla ludności z obszarów wiejskich. W związku z powyższym, okres wdrażania PROW 2014-2020 został wydłużony o 2 lata, czyli do 2025 roku.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Do tej pory, w ramach pierwszej operacji Zarząd Województwa Lubelskiego wydatkował kwotę ponad 127 mln zł. Podpisano 162 umowy z gminami i powiatami. W efekcie wybudowano lub przebudowano ponad 400 km dróg gminnych i powiatowych. Teraz zostały nam przyznane nowe limity środków na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”. Samorząd Województwa Lubelskiego otrzymał 18,7 mln euro (około 87 mln zł). Wnioski będzie można składać od 24 maja do 8 lipca br.

Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach drugiej operacji Samorząd Województwa Lubelskiego podpisał dotąd 173 umowy z gminami oraz spółkami komunalnymi o łącznej wartości ponad 165 mln zł. Dzięki temu, wybudowano lub przebudowano 271 km wodociągów i 218 km kanalizacji, wybudowano 3051 przydomowych oczyszczalni ścieków, 10 stacji ujęcia wody, 2 stacje uzdatniania wody, wybudowano lub przebudowano 28 zbiorowych oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacje wodno-ściekowe. Na gospodarkę wodno-ściekową region otrzymał dodatkowe środki w wysokości ponad 32 mln euro (około 150 mln zł). Rozpoczęcie przyjmowania wniosków zostanie ogłoszone na przełomie października/listopada br.

100 mln euro na wszystkie działania PROW 2014-2020

Łącznie, Samorząd Województwa Lubelskiego w okresie przejściowym (zanim ruszy nowa perspektywa finansowa 2021-2027) na wdrażanie wszystkich działań w ramach PROW otrzymał około 100 mln euro. Oprócz wymienionych zadań, środki zostaną przeznaczone na wsparcie inwestycji, związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów i zarządzanie zasobami wodnymi) oraz wparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER przez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Remigiusz Małecki – rzecznik prasowy marszałka województwa lubelskiego