Obrazek domyślny - herb gminy

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu współpracy

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz załącznika nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 477)
Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim
zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 17 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

Projekt „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” oraz formularz za pomocą którego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Janowskiego, mogą zgłaszać swoje opinie, umieszczono poniżej.

  1. Projekt „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
  2. Formularz konsultacji

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu współpracy. Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać:
a) na adres poczty elektronicznej: tkrzyszton@powiatjanowski.pl,
b) poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, (z dopiskiem: Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
c) za pośrednictwem faksu na nr: 15 87 20 559.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Organizacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.