Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Załącznik do uchwały Nr 364 / 1344 / 23
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 31 października 2023 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Janowskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Janowskiego.

W skład komisji konkursowej wejdą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

W skład komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej;

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej;

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 803) dotyczące wyłączenia pracownika.

Kandydatury należy zgłaszać do dnia 15 listopada 2023 r.

Zgłoszenia w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia można składać w sposób następujący:

 • złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, pokój Nr 202,
 • przesłać na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego).

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim powoła w drodze uchwały komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Janowskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JANOWIE LUBELSKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59 , 23-300 Janów Lubelski

tel.: 15 87 20 309,  e-mail: sekretariat@powiatjanowski.pl

 1. W Starostwie Powiatowym wyznaczony został  Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 15 87 25 467 lub adresem e-mail: iod@powiatjanowski.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt  3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

 1. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.

Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej

Załącznik 2 – Uchwała Zarządu