Obrazek domyślny - herb gminy

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Janów Lubelski, dnia 28 listopada 2023 r.

Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert
na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Janowskiego

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Janowskiego w 2024 roku, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz w związku z realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) zdecydował o przyznaniu Stowarzyszeniu „SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz dotacji w wysokości 68 245,32 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100) na realizację zadania: „Prowadzenie na terenie Powiatu Janowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 r., o którym mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)”.