ilustracja wpisu

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2021 rok

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Janowskiego w 2021 roku.

Rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku:

  1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy) – wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2021 roku wynosi 13 500,00 zł. (trzynaście tysięcy pięćset  zł);
  2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy) – wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2021 roku wynosi 30 500,00 zł. (trzydzieści tysięcy pięćset zł);
  3. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy) – wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2021 roku wynosi 2 200,00 zł. (dwa tysiące dwieście zł);
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy) – wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2021 roku wynosi 2 000,00 zł. (dwa tysiące zł);
  5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy) – wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2021 roku wynosi 2 000,00 zł. (dwa tysiące zł).

Termin realizacji zadań: do 30  listopada 2021 r.

Oferty należy składać do dnia 18 marca 2021 r.

Rozpatrzenie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 21 dni od daty końcowej przyjmowania ofert.

Szczegółowych informacji udziela Tomasz Krzysztoń, Referent w Wydziale Organizacji, Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, pok. Nr 204, tel. 15 87 25 460; e-mail: tkrzyszton@powiatjanowski.pl .

Ogłoszenie na BIP