Ogólnopolska konferencja pn. „Wielowymiarowy obraz funkcjonowania rodziny. Teoria i praktyka”

Dnia 16.11.2022 r. odbyła się ogólnopolska konferencja pn. „Wielowymiarowy obraz funkcjonowania rodziny. Teoria i praktyka”, zorganizowana wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Wśród zaproszonych gości byli: Artur Pizoń – Starosta Powiatu, Krzysztof Kołtyś – Burmistrz, Henryk Jarosz -Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Jarosław Lenart – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Anna Pecka – Dyrektor Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Promyk” i „Słoneczny dom”, Iwona Miśkiewicz Rachwał – Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, prelegenci zabierający głos na późniejszym etapie spotkania, naukowcy, studenci, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, oświaty, sądu, służby, zdrowia, policji, organizacji pozarządowych oraz wszyscy ci, którzy kierują swoje działania w stronę rodzin.

Odczytano także list od Pawła Kosmulskiego – Głównego Specjalisty, kierującego Biurem Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania z Ministrestwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Następnie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim – Marzena Rążewska przybliżyła temat spotkania i opowiedziała o otrzymanym dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu „Stop przemocy w gminie Janów Lubelski” w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Podczas realizacji tego zadania janowski OPS podjął szereg działań, których etapem końcowym była właśnie dzisiejsza konferencja. Na jej forum obszernie omawiano tematy takie jak: przemoc w rodzinie, szeroko pojęte rodzaje pomocy, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci dotkniętych przemocą, funkcjonowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa prac pt. „Emocje oczami dziecka”, która była jednym z efektów działań podjętych w ramach realizacji projektu, o którym mówiła Pani Dyrektor Rążewska.

Tekst i foto: Kamila Strykowska-Momot