„Polityka senioralna EFS +” – spotkanie w Powiecie Janowskim

Na terenie województwa lubelskiego rozpoczął się cykl spotkań informacyjno- promocyjnych dotyczących realizacji projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+”, który jest inicjatywą Samorządu Województwa Lubelskiego, realizowaną i finansowaną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Jedno z tych spotkań odbyło się dnia 31 marca b.r.  w budynku Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Starosta Janowski Artur Pizoń powitał przybyłych gości, a stawili się przede wszystkim przedstawiciele kadry pomocy społecznej z terenu powiatu, m.in. z gminy Janów Lubelski i z gminy Dzwola oraz Wójt Gminy Godziszów Józef Zbytniewski.

 „Polityka senioralna EFS+” jest nowatorską inicjatywą realizacji szerokiego wachlarza usług społecznych o indywidualnym charakterze, które będą skierowane do osób 65+ z całego województwa lubelskiego.

W związku z postępującym procesem starzenia społeczeństwa konieczny jest rozwój usług środowiskowych uwzględniających podmiotowość jednostki, świadczonych  w środowisku lokalnym w miejscu zamieszkania dostosowanych do potrzeb odbiorców.

Projekt będzie realizowany we współpracy z gminami, na podstawie umów partnerskich, a jego całkowita szacunkowa wartość wynosi ok. 248 823 529,00 zł.

W ramach „Polityki Senioralnej EFS+” zaplanowano m.in.: usługi opiekuńcze  w formach dziennych i całodobowych, w tym rodzinne i dzienne domy pomocy; tworzenie warunków i usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, w tym usługi opiekuńcze, asystenckie i mobilne, jak np.: rehabilitacja, pielęgnacja, psychologia, a nawet usługi kosmetologiczne i fryzjerskie. A to zaledwie ułamek wszystkiego, co docelowo będzie w realizacji, bo będą jeszcze usługi transportowe, wolontariat opiekuńczy na rzecz seniorów i wiele więcej.

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot