Powiat Janowski rozdysponował środki dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych

Powiat wspiera organizacje pozarządowe nie tylko dobrym słowem, ale i konkretną pomocą finansową na wykonywanie ich zadań statutowych. Pula przeznaczona na ten cel wyniosła 68 000,00 zł w roku bieżącym i skorzysta z niej łącznie 25 podmiotów.

Wsparcie finansowe, o którym mowa obejmuje takie działy, jak:

  1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – tu do rozdysponowania było 14 000,00 zł i kwotę rozdzielono pomiędzy trzy organizacje.
  2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – do podziału była największa suma, bo aż 50 000,00 zł i dwadzieścia podmiotów uzyskało dofinansowanie w tej grupie.
  3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – na wsparcie w tym zakresie przeznaczono 2 000,00 zł i udzielono go dla jednej organizacji.
  4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – w niniejszym dziale również jeden podmiot uzyskał dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł.

Jeśli chcą Państwo znaleźć szczegółowe  informacje na temat tego, jakiej organizacji i na jakie zadanie udzielono dotacji, należy wejść na naszą stronę internetową www.powiatjanowski.pl, wybrać zakładkę „powiat” następnie z rozwiniętego katalogu wybrać  „organizacje pozarządowe” – „otwarty konkurs ofert” i „ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert”.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot