Przebudowa dróg powiatowych nr 2804L w Gminie Modliborzyce i nr 2736L w Gminie Batorz

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Nazwa projektu: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2804L w Gminie Modliborzyce i nr 2736L w Gminie Batorz”.

Kwota dofinansowania: 3 424 946 zł

Całkowita wartość inwestycji: 7 312 462,21 zł

Planowane efekty realizowanego projektu

W ramach wnioskowanego zadania przebudowano drogę powiatową nr 2804L Modliborzyce – Błażek w m. Pasieka od km 11+077 do km 13+582 tj. długości 2 505 mb oraz przebudowano drogę powiatową nr 2736L Stróża – Blinów – Samary – Błażek – Batorz, odcinek Błażek – Batorz w lokalizacji od km 12+710 do km 17+164 tj. długości 4 454 mb. Zadanie podzielono na dwa odcinki.

Odcinek nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek od km 11+077 do km 13+582.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej wynosi od km 11+077 do km 11+852 – 5,6m, natomiast od km 11+852 do km 13+582 – 5,5m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania:

 1. przebudowano drogę powiatową na długości 2 505 mb,
 2. wzmocniono istniejącą nawierzchnię asfaltową pakietem warstw bitumicznych na długości 2 505 mb,
 3. wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej zlokalizowane przy krawędzi jezdni o łącznej długości – 1 152 mb,
 4. przebudowano zatokę autobusową w km 12+017
 5. wykonano perony przystankowe 3 szt. (przy zatoce autobusowej w km 12+017 i przystankach autobusowych w km 11+580 i 11+975),
 6. wykonano pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 1,0 m i długości: strona lewa – 2 295 mb, strona prawa – 1 578 mb
 7. wykonać renowację istniejących rowów odwodnieniowych: strona lewa – długość 2 285 mb, strona prawa – długość 1 573 mb
 8. umocnić skarpy i rowy płytami ażurowymi
 9. przebudować skrzyżowanie z drogą gminną w km 12+214
 10. przebudować istniejące zjazdy do posesji,
 11. wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci:

a) barier ochronnych SP 05/4 – 142 mb

b) barier ochronnych U-11a – 270 mb

12) wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Odcinek nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2736L Stróża – Blinów – Samary – Błażek – Batorz w lokalizacji od km 12+710 do km 17+164 (odcinek Błażek – Batorz).

Przebudowano drogę powiatową 2736L, klasy „Z”, długości 4 454 mb. Szerokość jezdni na odcinku od km 12+710 do km 13+985 (1 275 mb) – 6,0m, na odcinku od km 13+985 do km 16+828 (2 843 mb) – 5,50m, na odcinku od km 16+828 do km 17+164 (336 mb) – 8,00m.

W ramach wnioskowanego zadania:

 1. przebudowano drogę powiatową na długości 4 454 mb,
 2. wykonano poszerzenia istniejącej jezdni i wzmocniono istniejącą nawierzchnię asfaltową pakietem warstw bitumicznych na długości 4 454 mb,
 3. wykonano chodniki szerokości 1,5m z kostki brukowej betonowej zlokalizowane przy prawej krawędzi jezdni o łącznej długości – 984 mb
 4. wykonano utwardzone pobocze bitumiczne szer. 1,0m po stronie prawej na długości 670 mb
 5. wykonano pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75 m i długości: strona lewa – 4 454 mb, strona prawa – 2 800 mb
 6. przebudowano zatokę autobusową w km 13+220 str. prawa
 7. wykonano peron przystankowy 1 szt. w km 13+244 strona lewa
 8. wykonano renowację istniejących rowów odwodnieniowych,
 9. przebudowano przepusty pod koroną drogi,
 10. przebudowano skrzyżowania z drogami powiatowymi: nr 2740L Polichna Czwarta – Błażek w km 12+710, nr 2807L Błażek – Piłatka – dr. pow. 2808L w km 14+334, nr 2305L Studzianki – Węglinek – Batorz w km 16+681
 11. przebudowano istniejące zjazdy do posesji,
 12. wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci:
 1. barier ochronnych SP 05/4 – 292 mb
 2. barier ochronnych U-12a – 500 mb

13) wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

Zadanie realizowane od 30 września 2019r. do dnia 29 lipca 2021r.

ZDP w Janowie Lubelskim