Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 4+340 do km 5+340 i od km 7+544 do km 9+205

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 633 227 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 266 445,17 zł

Planowane efekty realizowanego projektu

W ramach wnioskowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 4+340 do km 5+340 i od km 7+544 do km 9+205, długości 2 661 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 5,00 m (2 pasy ruchu po 2,50 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

  1. przebudować drogę powiatową na długości 2 661 mb,
  2. wzmocnić istniejącą jezdnię pakietem warstw bitumicznych (w-wa wyrównawcza i wiążąca) oraz wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna),
  3. wykonać obustronne pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,5 m i ziemne na szerokości 0,5 m – długość 2 x 2661 mb,
  4. przebudować i oczyścić przepusty pod koroną drogi – 11 szt.,
  5. zastosować odwodnienie powierzchniowe poprzez wsiąkanie w pobocze gruntowe oraz poprzez istniejące obustronne rowy przydrożne,
  6. przebudować skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2821L,
  7. wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Cele projektu

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od września 2020 r., a jego zakończenie nastąpi w styczniu 2021 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim