Przebudowa drogi powiatowej nr 2809L Chrzanów – Otrocz w lokalizacji od km 0+000 do km 4+877

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 2 973 053 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 955 088,86 zł

Planowane efekty realizowanego projektu

          W ramach wnioskowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2809L Chrzanów – Otrocz w lokalizacji od km 0+000 do km 4+877, długości 4 877 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 5,50 m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

1) przebudować drogę powiatową na długości 4 877 mb,

2) dokonać wycinki starych drzew i dokonać nasadzeń nowych,

3) wykonać lokalne poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m,

4) na istniejącej nawierzchni wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem,

5) wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca i ścieralna),

6) wykonać obustronne pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75 m – długość 4 877 mb,

7) przebudować i oczyścić przepusty pod koroną drogi – 11 szt.

8) wybudować i przebudować zjazdy indywidualne i publiczne – 297 szt.

9) zastosować odwodnienie powierzchniowe poprzez wsiąkanie w pobocze gruntowe oraz poprzez istniejące odcinkowo obustronne rowy przydrożne,

10) przebudować skrzyżowania z drogami gminnymi,

11) na początku odcinka przebudować skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2810L na skrzyżowanie typu „rondo”,

12) wykonać oświetlenie drogowe przy rondzie,

13) wykonać perony przystankowe – 2 szt. (w km 3+268 i 3+316),

14) wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu wg projektu stałej organizacji ruchu w postaci:

a) barier drogowych – 932 mb,

b) barier ochronnych U-12a – 152 mb,

15) wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Cele projektu

          Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

          Projekt realizowany jest od listopada 2019 r., a jego zakończenie nastąpi w sierpniu 2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim