Przebudowa drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 0+010 do km 3+010

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa: Fundusz Dróg Samorządowych.

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 0+010 do km 3+010”.

Kwota dofinansowania: 944 189 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 888 379,34 zł

Planowane efekty realizowanego projektu

W ramach wnioskowanego zadania przebudowano drogę powiatową nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 0+010 do km 3+010, długości  3 000 mb.

Szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej wynosi 5,50m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania:

  1. przebudowano drogę powiatową na długości 3 000 mb,
  2. wzmocniono istniejącą jezdnię pakietem warstw bitumicznych (w-wa wyrównawcza i wiążąca) oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna),
  3. wykonano obustronne pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75 m,
  4. przebudowano przepusty pod koroną drogi – 2 szt.
  5. zastosowano odwodnienie powierzchniowe do obustronnych rowów przydrożnych,
  6. wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu,
  7. ustawiono słupki prowadzące U-1a na łukach.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany był od listopada 2020r. do czerwca 2021r.

ZDP w Janowie Lubelskim