Obrazek domyślny - herb gminy

Raport o stanie Powiatu Janowskiego – podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim za rok 2023

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Janowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim w dniu 25.06.2024 r. o godz. 10.00, w Sali 303 Starostwa Powiatowego.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

Zgodnie z art. 30a ust. 7 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zarząd Powiatu Janowskiego przyjął raport za rok 2023 i przedkłada go radnym, a także podaje do wiadomości mieszkańcom powiatu.

Załącznik 1 – Raport o stanie Powiatu