Zawiadomienie o zbliżającej się III Sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski, dn. 18.06.2024r.

OP.IV.0002.3.2024

ZAWIADOMIENIE

            Informuję mieszkańców Powiatu Janowskiego, że III sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, odbędzie się 25 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00 w sali 303 Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z II  sesji rady powiatu.
 3. Raport o stanie Powiatu Janowskiego,
  3.1debata nad raportem.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Janowie Lubelskim.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Janowskiego i ocena działalności budżetowej Zarządu Powiatu Janowskiego za rok 2023;
  5.1 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023rok;
  5.2 sprawozdanie finansowe;
  5.3 informacja o stanie mienia komunalnego; 
  5.4 stanowisko Komisji Rewizyjnej;
  5.5 opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o: sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
  5.6 dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim z wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Janowie Lubelskim z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie.
 12. Informacja o sytuacji na janowskim rynku pracy za 2023 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
 14. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych oraz gości zaproszonych.
 17. Zamknięcie obrad.                                                        

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Grzegorz Pyrzyna