Rusza przebudowa drogi powiatowej Potoczek – Bania w gm. Potok Wielki

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy 3 km odcinka drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w gm. Potok Wielki. Przebudowa drogi obejmie odcinek od Potoczka (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Zaklików – Modliborzyce) do m. Maliniec. W ramach zadania zostanie poszerzona jezdnia do 5,5m, wykonana podbudowa, nowa nawierzchnia oraz pobocza z materiału kamiennego. Zostaną odtworzone przydrożne rowy, przebudowane zjazdy i przepusty pod koroną drogi. Zostanie wymienione oznakowanie pionowe oraz wykonane oznakowanie poziome (linie krawędziowe). Planowane zakończenie robót – sierpień 2021r.

Realizacja przedmiotowego zadania możliwa jest dzięki współpracy Powiatu Janowskiego i Gminy Potok Wielki. Powiat Janowski złożył we wrześniu do Wojewody Lubelskiego wniosek o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i znalazł się na liście podstawowej na 3 miejscu wśród 16 powiatów jakie otrzymały dofinansowanie. W dniu 9 listopada Powiat Janowski podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie zadania w wysokości 1 497 548 zł co stanowi 50% kosztów robót budowlanych. Dzięki wcześniejszemu zabezpieczeniu środków finansowych przez Powiat Janowski, Zarząd Dróg Powiatowych mógł szybko przeprowadzić postępowanie przetargowe, w wyniku którego uzyskano korzystną cenę za realizację zadania. O realizację zadania starało się 9-ciu wykonawców. Najniższą cenę i najdłuższą gwarancję zaoferowało Konsorcjum firm: Lider konsorcjum – PBI INFRASTRUKTURA S.A. z Kraśnika, partner konsorcjum – PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza i to oni będą realizować zadanie. Cena oferty wynosi 1 888 379,34 zł. (ponad milion złotych mniej niż planowano) a okres gwarancji wynosi 84 m-ce. Po przetargu szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi 1 950 000 zł, z czego: 944 189 zł dofinansowanie z FDS, pozostały wkład własny zostanie sfinansowany przez Powiat Janowski – 402 614 zł i Gminę Potok Wielki – 603 197 zł. Nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadania oraz jego rozliczeniem czuwał będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim.

Należy zaznaczyć, że jest to kolejne zadanie drogowe realizowane przez Powiat Janowski z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. W chwili obecnej realizowane są jeszcze zadania na odcinku Błażek – Batorz w gm. Batorz, odcinek Wierzchowiska – Pasieka w gm. Modliborzyce i odc. Kapronie – Władysławów w gm. Dzwola. Łączna długość tych odcinków wynosi ponad 9,6 km a wartość ok. 8,8 mln zł, z czego ponad 4 mln. zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Tekst i zdjęcia

ZDP w Janowie Lubelskim