Umowa na przebudowę ul. Okopowej podpisana

Dnia 04 lipca 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2828L Janów Lubelski ul. Okopowa w lokalizacji od km 0+010 do km 0+680”. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Janowski Artur Pizoń, Członkowie Zarządu Powiatu w osobach: Zenon Zyśko, Władysław Sowa, Józef Wieleba; Skarbnik Powiatu Barbara Fuszara. Ze strony Zarządu Dróg Powiatowych obecny był Dyrektor Witold Kuźnicki oraz Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru Grzegorz Rachwał. Stawili się także przedstawiciele wykonawcy, którym została firma TRANSPORTEX Krzysztof Biernat z Janowa Lubelskiego, wyłoniona w drodze przetargu. Wartość robót budowlanych wynosi 2 817 053,88 zł. Umowa zakłada wykonanie robót budowlanych w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy.

W ramach zakontraktowanych robót budowlanych zamierza się przebudować istniejącą ul. Okopową, w wyniku czego zostanie wykonana jezdnia szerokości 6,0 m, przebudowane zostaną chodniki oraz wykonany ciąg pieszo rowerowy od strony północnej. Zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi, przebudowane zjazdy do posesji, wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 244 690,85 zł na podstawie zawartej przez Powiat Janowski umowy z Wojewodą Lubelskim. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na kwotę 2 849 078,94 zł z czego 1 244 690,85 zł to dofinansowanie ze środków RFRD a pozostały wkład własny w kwocie 1 604 388,09 zł sfinansowany zostanie prze Powiat Janowski i Gminę Janów Lubelski (po 50%).

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot