Uroczysty odbiór drogi Dzwola – Goraj

Dnia 26 kwietnia b.r. w Kocudzy Górnej nastąpił uroczysty odbiór przebudowanej drogi powiatowej Dzwola – Goraj.  Na miejscu zaproszonych gości powitał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Witold Kuźnicki wraz z pracownikami, a obecni byli: Dyrektor Biura Wojewody Lubelskiego Paweł Paszko, Starosta Janowski Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki,  Członkowie Zarządu Powiatu Janowskiego w osobach: Zenon Zyśko i Władysław Sowa; Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz z radnymi gminnymi, Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski wraz ze swoim Zastępcą Januszem Wlizło, Radni Rady Powiatu Janowskiego w osobach: Daniel Rawski  i Andrzej Bielak oraz pani sołtys  Kocudzy Górnej Alina Świś, a także ksiądz proboszcz z Dzwoli Mariusz Pyryt. Ze strony wykonawcy obecny był Dyrektor Techniczny PBI Paweł Woźnica wraz z pracownikami.

Ksiądz poświęcił nowo otwartą drogę, a zaproszeni goście przecięli symboliczną wstęgę po czym nastąpiły przemówienia okolicznościowe. Starosta Janowski Artur Pizoń podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu na każdym jego etapie. Jak zauważył, ta droga była bardzo potrzebna. Dotychczas znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym, a teraz się „po niej płynie, a nie jedzie”, jak powiedział Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L w lokalizacji od km 0+000 do km 6+646 miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych i zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu zostało Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i Partner Konsorcjum – PBI WMB Sp. Z O.O. z Sandomierza. W ramach prac na odcinku o długości 6 646 mb. poszerzono jezdnię do 6,00 m (2 pasy ruchu po 3,00 m), wykonano nową podbudowę na jezdni, zrobiono nawierzchnię z betonu asfaltowego, wykonano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m., odtworzono istniejące zjazdy, przepusty i rowy odwodnieniowe, przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi oraz wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na przeprowadzone zadanie wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi na 8 lat.

Zajęto się też przydrożnymi drzewami; w miejsce wyciętych nasadzone zostały miododajne lipy oraz klony, co doceniają zwłaszcza pszczelarze i rolnicy.

Przebudowa drogi powiatowej była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wyniosła 10 973 574,38 zł, zaś całkowita wartość inwestycji: 11 713 649,12 zł. Różnicę między dofinansowaniem a kosztem całkowitym pokrył Powiat Janowski wraz z Gminą Dzwola i Gminą Chrzanów.

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot