Wsparcie działań, związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej

        Województwo Lubelskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizuje projekt grantowy pn. „Wsparcie działań, związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej.

        Celem projektujest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców i personelu DPS a przewidziane w projekcie działania, związane z udzielaniem grantów, mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób, znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

        Zakres wsparcia,o jaki wnioskował i otrzymał Powiat Janowski, obejmuje:

  1. doposażenie stanowisk pracy w domu pomocy społecznej w sprzęt niezbędny do walki z epidemią;
  2. dodatkowe wynagrodzenie w formie dodatków dla pracowników, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami DPS, z wyłączeniem pracowników medycznych (obejmuje okres 01.07 – 30.09.2020 r.);
  3. zatrudnienie dwóch nowych osób do świadczenia usług w DPS na stanowisku opiekuna medycznego;
  4. przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób, realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów.

        W dniu 25 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, w ramach której Powiat Janowski otrzymał środki finansowe w wysokości 643 693,50 zł, przeznaczone na realizację grantu dla „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim.

        Podmiotami, uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie grantu, były jednostki prowadzące DPS na terenie województwa lubelskiego.

        Wartość projektuwynosi 22 770 924,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 19 191 334,74 zł, a środki dotacji celowej – 3 579 589,26 zł.

        Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz pracowników domów pomocy społecznej.

 

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim