Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie internetowej publikuje informacje w języku ukraińskim. Instytucja jest też gotowa, by udostępnić bazę lokalową Zakładu uchodźcom z Ukrainy (około 1400 miejsc w ośrodkach szkoleniowych na terenie kraju).

Na stronie internetowej ZUS ukazały się informacje w języku ukraińskim, m.in. o emeryturach i rentach, świadczeniach rodzinnych i e-usługach. Będą też kolejne treści po ukraińsku. Również zakładanie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) będzie możliwe w języku ukraińskim. – Pracujemy także nad innymi rozwiązaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy. Będziemy o nich na bieżąco informować – zapowiada szefowa ZUS.

Polskie emerytury i renty w Ukrainie

Niektóre z osób, mieszkających w Ukrainie, otrzymują emerytury lub renty z ZUS za okresy pracy w Polsce. Część z tych osób może nie być w stanie pobrać polskich świadczeń z ukraińskich rachunków bankowych z uwagi na trwającą wojnę.

Jeśli osoba z takim problemem znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podać numer polskiego rachunku bankowego. ZUS wznowi wtedy wypłatę emerytury lub renty na nowe konto w Polsce, żeby ciągłość świadczeń była zachowana.

Jeżeli osoba, uciekająca przed wojną, trafi na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i powiadomić ją o problemie z wypłatą emerytury lub renty. Świadczeniobiorca powinien przekazać zagranicznej instytucji, że otrzymywał emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie może jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do ZUS w celu udzielenia pomocy. Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego, na który ZUS ma przelewać świadczenia do innego państwa. Zakład skontaktuje się z emerytem/rencistą i ustali szczegóły dalszej wypłaty polskiego świadczenia na nowe konto.

Małgorzata Korba – rzecznik ZUS w województwie lubelskim