Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert w 2024 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LV/426/2023 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 31 października 2023 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”,

Starosta Janowski
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
w 2024 roku

W skład komisji konkursowej wejdą osoby, które nie są powiązane z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci (nie muszą być to członkowie organizacji) organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

– są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

– nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorącą udział w danym konkursie ofert,

– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

– mają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i realizacji projektów.

Kandydatury należy zgłaszać do dnia 8 stycznia 2024r.

Zgłoszenia w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego Załącznik można składać w sposób następujący:

– w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, pokój Nr 202,

– przesłać na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim powoła w drodze uchwały komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2024 roku.

Z poważaniem
Starosta Janowski
Artur Pizoń