Zawiadomienie o zbliżającej się Sesji Rady Powiatu Janowskiego

Informuję mieszkańców Powiatu Janowskiego, że LVIII sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, odbędzie się 27 lutego 2024 roku o godzinie 09.00 w sali 303 Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Transmisję z obrad Sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim mogą Państwo obejrzeć na żywo w chwili trwania Sesji za pośrednictwem serwisu YouTube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LVII sesji. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Janowskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przydzielonych dla powiatu janowskiego na realizację zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Janowskim na lata 2024-2026”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków ich przyznawania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim na lata 2023-2025”.
 13. Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Janowskiego.
 14. Bieżąca informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.
 15. Przedstawienie Raportu za lata 2021-2022 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego  na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.
 16. Przedstawienie rocznych sprawozdań kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie Powiatu Janowskiego za rok 2022.
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Janowie Lubelskim za rok 2023.
 18. Skarg Wniosków i Petycji za rok 2023.
 19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Janowie Lubelskim za rok 2023.
 20. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Janowie Lubelskim za rok 2023.
 21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Janowie Lubelskim za rok 2023.
 22. Przyjęcie sprawozdania Starosty Janowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023.
 23. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
 24. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych oraz gości zaproszonych.
 27. Zamknięcie obrad.    

Z poważaniem
Sławomir Dworak