ZUS. Wciąż można składać wnioski o wyprawkę szkolną (na Lubelszczyźnie wypłacono już 68,5 mln zł)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd w województwie lubelskim około 229 tys. świadczeń na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. Łączna kwota wypłaconych środków przekroczyła już 68,5 mln zł. Wnioski można składać do 30. listopada.

Wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” złożono już dla ponad 235 tys. dzieci. To oznacza, że prawie 100 proc. uprawnionych złożyło już wniosek.

W ramach programu, rodzice – bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł. Pieniądze te można wydać np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów, potrzebnych uczniom w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1. lipca do 30. listopada. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, przebywających w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tiaMRiPS. Pieniądze z programu „Dobry start” przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe, wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejść do zakładki „Dobry start”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych