Ekonomia społeczna. ROPS w Lublinie zaprasza na spotkania w janowskim Starostwie 15. i 24 czerwca. Zapisy – do 13. czerwca br.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza rekrutację na spotkania w powiecie janowskim w dniach 15. i 24. czerwca w janowskim Starostwie (początek spotkania – godz. 8.45). Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”. Termin przesyłania zgłoszeń – 13. czerwca br. do godz. 12:00.

Na każdego uczestnika spotkania, poza materiałami piśmienniczymi, czeka dodatkowo upominek, przygotowany przez podmiot ekonomii społecznej.

Spotkania przeznaczone są dla:

  • przedstawicieli samorządu terytorialnego (gmin i powiatu), w tym dla osób decyzyjnych i mających wpływ na rozwój usług społecznych oraz ekonomii społecznej (ES),
  • przedstawicieli PES, takich jak: KIS, CIS, WTZ, ZAZ, NGO, Koła Gospodyń Wiejskich,
  • przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, działających w powiecie janowskim,
  • przedstawicieli OWES-ów i liderów lokalnych, działających na rzecz społeczności lokalnej,
  • pracowników UG, OPS, PCPR, PUP, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zlecania usług społecznych PES.

Podejmowane zagadnienia:

Część 1. Budowanie powiatowej współpracy JST i PES w zakresie zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej:

  • zlecanie usług społecznych oraz ich rozwój w społecznościach lokalnych,
  • diagnozowanie zapotrzebowania mieszkańców na usługi społeczne,
  • diagnozowanie potencjału lokalnych podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców usług społecznych,
  • współpraca JST i PES w zakresie realizacji usług społecznych przez PES.

Część 2. Klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej:

– klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych,

– praktyczne zastosowanie klauzul społecznych w celu ułatwienia realizacji zamówień publicznych przez podmioty ekonomii społecznej,

– korzyści, wynikające ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla samorządów lokalnych, mieszkańców i podmiotów ekonomii społecznej,

– możliwości zastosowania klauzul społecznych w postępowaniach, realizowanych w gminach i powiatach, będących uczestnikami warsztatów.

Harmonogram spotkań:

Część 1. Budowanie powiatowej współpracy JST i PES w zakresie zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej. Środa, 15 czerwca. Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, sala posiedzeń na III piętrze, prowadzący – Przemysław Kozak.

Część 2. Klauzule społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej. Piątek, 24 czerwca. Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, sala posiedzeń na III piętrze, prowadzący – Tomasz Schimanek.

Przemysław Kozak. Psycholog, trener. Absolwent Institute of Leadership and Management, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Licencjonowany trener programu „Spadochron” dla osób, planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód. W latach 2010-2018 pracował w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), zarządzając działalnością gospodarczą oraz uczestnicząc w realizacji projektów z zakresu ekonomii społecznej. Doradca tematyczny Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w projekcie „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej w Regionach”. Zrealizował kilkaset godzin szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw społecznych i pracowników instytucji samorządowych, zajmujących się ekonomią społeczną (w tym JST, PUP, OPS, PCPR). Brał udział w opracowaniu nowego standardu działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych, w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Wspólnie z FISE i British Council adaptował do warunków polskich i współprowadził innowacyjny program dla liderów lokalnych „Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej”.

Tomasz Schimanek. Polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 25 lat związany z sektorem pozarządowym, obecnie ekspert ds. programów społecznych i organizacji pozarządowych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Współtwórca i współpracownik Forum Darczyńców w Polsce, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji, szkoleniowiec i doradca dla administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi a biznesem. Od ponad 15 lat zaangażowany w rozwój ekonomii społecznej. Uczestniczył w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, doradza podmiotom ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej działalności oraz samorządom terytorialnym w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw społecznych. W latach 2009-2014 był członkiem grupy prawnej zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Premierze RP. Od ponad 7 lat promuje społeczne zamówienia publiczne jako instrument, wspierający rozwój podmiotów ekonomii społecznej. W tym czasie, udzielił ponad 300 godzin doradztwa, szkoleń i warsztatów, dotyczących społecznych zamówień publicznych, adresowanych głównie do podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Współpracował w tym zakresie m.in. z Urzędem Zamówień Publicznych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (m.in. w Białymstoku, Rzeszowie, Łodzi, Warszawie) oraz Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji, dotyczących działania organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej oraz społecznych zamówień publicznych.

Ewa Chudzik – specjalista ds. współpracy z JST,

ewa.chudzik@rops.lubelskie.pl, tel.: 81-5287624, 609 721 809,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Zał. nr. 1. Program spotkania Część 1_Budowanie powiatowej współpracy JST z PES w zakresie zlecania usług społecznych

Zał. nr 2. Program spotkania_Część 2_ klauzule społeczne w nowym Prawie Zamówień Publicznych

Zał. nr 3. Regulamin rekrutacji uczestników na seminarium dotyczące budowania współpracy JST z PES 2022