Obrazek domyślny - herb gminy

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego VI ” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa : 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa –projekty PUP informuję, że dysponuje środkami na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia.

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, które dodatkowo muszą spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  1. osoba długotrwale bezrobotna,
  2. osoba w wieku 50 lat i więcej,
  3. osoba z niepełnosprawnościami,
  4. osoba z niskimi kwalifikacjami,
  5. kobieta,
  6. rolnik lub członek jego rodziny, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzające odejść z rolnictwa, który spełnia jedną z cech wskazanych w pkt 1-5 (w momencie kwalifikowania do projektu osoba dostarcza zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu oraz o niezaleganiu w opłacaniu składek)

Termin naboru wniosków: od dnia 3 lutego 2021 do wyczerpania środków

Wysokość dofinansowania wynosi 20.000 zł

Do wniosku należy dołączyć:

Załącznik nr 1 Oświadczenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły – dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły.

Załącznik nr 4 Oświadczenie producenta rolnego– dotyczy tylko producenta rolnego.

W zależności od wskazanej formy zabezpieczenia zwrotu środków:

a) w przypadku weksla z poręczeniem wekslowym (aval)

Załącznik nr 2 Dane poręczycieli

Załącznik nr 3 Oświadczenie poręczyciela (wypełnione przez każdego poręczyciela)

b) w przypadku blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym wnioskodawcy

zaświadczenie z banku o kwocie posiadanych przez wnioskodawcę środków na rachunku bankowym.

Kopie aktualnych dokumentów potwierdzających prawną formę wnioskodawcy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki).

W przypadku, gdy adres miejsca wykonywania pracy nie widnieje w dokumencie stanowiącym podstawę prawną funkcjonowania wnioskodawcy – dokument potwierdzający formę prawną użytkowania tego lokalu.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim dla pracodawców korzystających z dofinansowania na o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w sposób trwale ze sobą spięty uniemożliwiający rozpięcie się dokumentów w kopercie z dopiskiem

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Wnioski w formie papierowej należy składać:
– pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 70, 23-300 Janów Lubelski;

lub

– w miejscu wyznaczonym do urny wystawionej przy wejściu do budynku PUP w Janowie Lubelskim (od strony parkingu) przy ul. Zamoyskiego 70, 23-300 Janów Lubelski (w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00)

Dokumenty dostępne są na stronie

https://janowlubelski.praca.gov.pl/-/6844325-do-pobrania-refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy