Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz załącznika nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 477)

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim

zaprasza  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie

od 15 września 2023 r. do 30 września 2023 r.

Projekt Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” oraz formularz za pomocą którego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Janowskiego, mogą zgłaszać swoje opinie, umieszczono poniżej.

  1. Projekt „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
  2. Formularz konsultacji.

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu współpracy. Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać:

  1. na adres poczty elektronicznej: asurtel@powiatjanowski.pl
  2. poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, (z dopiskiem: Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok).
  3. za pośrednictwem faksu na nr: 15 87 25 452.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Organizacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.