Remont drogi powiatowej Szklarnia – Flisy

W dniu 14.09.2023r. podpisano umowę z wykonawcą na „Remont drogi powiatowej nr 2820L Szklarnia – Flisy w lokalizacji od km 0+003 do km 4+472” – odcinek od Szklarni do pomnika na Porytowym Wzgórzu.

W ramach zadania zostanie wyremontowana jezdnia na dł. 4,469 km poprzez ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej, wymienione zostaną przepusty pod jezdnią, odtworzone rowy odwodnieniowe i zjazdy, wykonane pobocza z materiału kamiennego oraz wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą robót będzie Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika – Lider konsorcjum i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza – Partner konsorcjum. Zawarta umowa opiewa na kwotę 3 935 260,87 zł. a wykonawca ma dwa miesiące na wykonanie robót budowlanych.

Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę ok. 3 975 tys. zł z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ok. 1 968 tys. zł, dofinansowanie z Funduszu Leśnego ok. 1 967 tys. zł. Pozostały wkład własny w wysokości ok. 40 tys. zł. zostanie sfinansowany po połowie przez Powiat Janowski i Gminę Dzwola.

Na zdjęciu podczas podpisania umowy (od lewej): Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru w Zarządzie Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim – Grzegorz Rachwał, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim – Witold Kuźnicki, Prezes Konsorcjum Firm PBI – Mieczysław Wilk, Starosta Janowski – Artur Pizoń, Wicestarosta – Michał Komacki.

Tekst: Grzegorz Rachwał; foto: Anna Sosnówka