Nabory do programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III na 2023 rok

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.

Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych
w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 roku

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych i powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – adresatem są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych- adresatem są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3) obszar D – likwidacja barier transportowych dla:

a) placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – adresatem programu są  gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

Wnioski  w ramach obszarów B, C i D należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ulica Bohaterów Porytowego Wzgórza 29,  w terminie do  13 lutego 2023 roku. Natomiast  nabór wniosków w obszarze E prowadzony jest w trybie ciągłymw Lubelskim Oddziale PFRON.

Wzory wniosków oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy/Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Dostępność  w  Wielorodzinnych  Budynkach Mieszkalnych

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.

Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Jednym z obszarów  programu, który będzie  realizowany w 2023 roku jest obszar dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. W ramach programu można pozyskać 55% kosztów inwestycji  (do 185 000 złotych na jeden projekt) w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na zapewnienie  dostępności do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby z niepełnosprawnością.

Adresatami programu są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Nabór wniosków prowadzany jest w trybie ciągłym w Lubelskim Oddziale PFRON.           

Wzory wniosków oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji programu dostępne  są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy/Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III