Przypominamy obowiązujące zasady udzielania pomocy medycznej

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w sieci negatywnymi opiniami, dotyczącymi pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wyjaśniamy, co następuje:

Co to jest Szpitalny Oddział Ratunkowy, w naszym rejonie potocznie zwany „pogotowiem”? Kto może korzystać z pomocy SOR? Szpitalny Oddział Ratunkowy (w skrócie SOR) jest to oddział, który powinien ratować ludzi, których życie jest w niebezpieczeństwie, tzn. ich zdrowie nagle się pogorszyło lub ulegli wypadkowi. Temu zadaniu podporządkowana jest zarówno wyspecjalizowana kadra medyczna, jak i wyposażenie oddziału. Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinien być traktowany jak przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), czy też przychodnia specjalistyczna, a tak niestety często traktują go pacjenci.

Na SOR powinni trafiać wyłącznie ci, którym niezbędna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Niestety, często zgłaszają się osoby, których problemy zdrowotne powinien rozwiązać LEKARZ RODZINNY.

Szpitalny Oddział Ratunkowy – czym się zajmuje? SOR funkcjonuje w trybie 24-godzinnym. Na wstępie jest tutaj dokonywana segregacja i kwalifikacja chorych, następnie wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta, a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

Lekarz dyżurujący na oddziale ratunkowym:

 • przeprowadza wstępną diagnostykę;
 • decyduje o podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • zapewnia w razie konieczności niezwłoczny transport sanitarny do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej.

Ogólne zasady systemu wstępnej segregacji medycznej pacjentów (triage/triaż) zostały określone w procedurze pn. „Przyjęcie pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”,którą zamieszczono na stronie internetowej szpitala pod adresem: www.szpitaljanowlubelski.pl w zakładce: „ABC Pacjenta”.

Opis postępowania w SOR:

 1. Pielęgniarka/ratownik medyczny oceniają stan pacjenta i określają stopień pilności badania lekarskiego na podstawie wywiadu lub objawów chorobowych, z którymi zgłosił się pacjent, wzrokowej oceny pacjenta, wykonanych pomiarów parametrów życiowych i w zależności od stwierdzonego problemu medycznego: wykonania pomiaru temperatury ciała, ciśnienia tętniczego, tętna, saturacji, EKG, liczby oddechów, glikemii, wagi ciała, skali świadomości Glasgow, skali bólu.
 2. Powyższe czynności dokumentują w Karcie segregacji medycznej, nadając odpowiedni kod pilności, określony kolorami: czerwony – działanie natychmiastowe, pomarańczowy – czas oczekiwania do 10 min., żółty – czas oczekiwania do 60 min., zielony – czas oczekiwania do 120 min., niebieski – czas oczekiwania do 240 min.).
 3. Pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta lub jego rodziców/opiekunów/przedstawiciela ustawowego o maksymalnym czasie oczekiwania na badanie lekarskie.
 4. W przypadku zakwalifikowania pacjenta do kategorii zielonej lub niebieskiej, pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta lub jego rodziców/opiekunów/przedstawiciela ustawowego o ewentualnej możliwości zgłoszenia się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00) albo do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 – 8.00 dnia następnego oraz całodobowo od godz. 8.00 w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy).
 5. Po dokonaniu rejestracji pacjenta w systemie elektronicznym, pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE przekazują bezpośrednio lekarzowi informację o pacjencie i ustalonym stopniu pilności badania.
 6. Po wykonaniu czynności TRIAGE, pielęgniarka/ratownik medyczny przekazuje Kartę segregacji medycznej lekarzowi dyżurnemu SOR.
 7. Lekarz dyżurny SOR odbierając kartę wpisuje godzinę rozpoczęcia badania pacjenta.
 8. W czasie oczekiwania pacjenta na badanie lekarskie, pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za triage pełnią nadzór nad stanem zdrowia poszczególnych pacjentów i ewentualnie korygują stopień pilności wstępnego badania lekarskiego /reTRIAGE/ nie rzadziej niż co 90 min.
 9. Każdy pacjent zarejestrowany w SOR zostanie zaopatrzony przez personel medyczny zgodnie z przydzielonym priorytetem.

Czym jest nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska?

Świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej są świadczeniami realizowanymi analogicznie do świadczeń lekarza POZ (lekarza rodzinnego). Są one udzielane przez dyżurnego lekarza wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Są to także świadczenia, pozostające w zakresie zadań POZ udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Porady są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej pacjent otrzymuje niezbędną pomoc medyczną, analogiczną do porady lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Czym są Zespoły Ratownictwa Medycznego?

Zespoły Ratownictwa Medycznego realizują działania ratownicze na terenie powiatu janowskiego. W szpitalu funkcjonują 2 takie zespoły: specjalistyczny zespół wyjazdowy, w skład którego wchodzi lekarz i dwóch ratowników medycznych/pielęgniarzy oraz zespół wyjazdowy podstawowy, składający się z dwóch ratowników medycznych/pielęgniarzy. Zespoły te są dysponowane przez CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) w Lublinie pod nr tel. 112 lub 999.

Zajmują się one udzieleniem pierwszej pomocy medycznej w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, a następnie po zabezpieczeniu podstawowych funkcji życiowych, transportują pacjenta do szpitala. Zespoły te, co prawda stacjonują w obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jednak nie udzielają żadnych stacjonarnych świadczeń medycznych, gdyż mają obowiązek pozostawania w 24 – godzinnej gotowości do czynności ratunkowych poza siedzibą szpitala.

REASUMUJĄC, JEŻELI TY LUB OSOBA CI BLISKA WYMAGA MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH:

– ZADZWOŃ POD NR 112 lub 999 I WEZWIJ KARETKĘ, NALEŻĄCĄ DO SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

LUB

– ZGŁOŚ SIĘ DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO, GDZIE ZOSTANIE CI UDZIELONA POMOC.

W pozostałych przypadkach, właściwym do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych są lekarze POZ (lekarze rodzinni) którzy są dostępni codziennie w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 18.00. Od godziny 18.00 do godziny 8.00 dnia następnego w szpitalu funkcjonuje poradnia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej.


Renata Ciupak – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Janowie Lubelskim