„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”- POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY – projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że istnieje możliwość wzięcia udziału w projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”- POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY.
Niniejszy Projekt to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia oraz dla osób, które ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowały. Powrót do aktywności zawodowej będzie możliwy dzięki kompleksowej rehabilitacji, tj. medycznej, psychospołecznej i zawodowej prowadzonej w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej zlokalizowanym w Sanatorium Uzdrowiskowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie.

Specjaliści zaangażowani w realizację projektu pomogą uczestnikom ocenić ich stan zdrowia i podjąć niezbędne działania, aby w jak największym stopniu odzyskać sprawność, wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikacje do jego wykonywania, znaleźć pracę dopasowaną do indywidualnych potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą. Jednym z założeń projektu jest osiągnięcie 60% efektywności w aktywizacji zawodowej uczestników. Zrealizowanie projektu będzie podstawą do wprowadzenia systemowych rozwiązań w tym zakresie w krajowym prawodawstwie. Umożliwi to w przyszłości objęcie podobnymi działaniami wszystkich zainteresowanych osób w Polsce.

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej – zawodowej, psychospołecznej i medycznej. Otrzymasz wszechstronną pomoc:
• w wyborze i nauce nowego zawodu,
• w poprawie stanu zdrowia,
• w odzyskaniu wiary we własne możliwości,
• w znalezieniu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej

Czym jest program Rehabilitacji kompleksowej?
Rehabilitacja kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji kompleksowej. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

W Ośrodku Rehabilitacji kompleksowej pomożemy Ci
• ocenić Twój stan zdrowia i podjąć niezbędne działania, abyś w jak największym stopniu odzyskał/a sprawność,
• odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania,
• znaleźć pracę dopasowaną do możliwości i potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą.

Zgłosiłeś chęć udziału w rehabilitacji kompleksowej. Co dalej?
• Lekarz i psycholog ocenią Twój stan zdrowia i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej.
• Otrzymasz skierowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia się do Ośrodka.

W Ośrodku możliwy jest pobyt z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem. Jeśli jednak mieszkasz na tyle blisko, by codziennie dojeżdżać na zajęcia – to masz taką możliwość (wówczas otrzymasz posiłki w trakcie trwania zajęć).

Co Cię czeka w Ośrodku Rehabilitacji kompleksowej?
Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny przez specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu Twojego zdrowia, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego.
Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.

W przygotowaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji i jego realizacji będzie uczestniczyć zespół rehabilitacyjny w składzie:
• lekarz
• fizjoterapeuta
• psycholog
• doradca zawodowy
• pośrednik pracy
• terapeuta zajęciowy
• specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
• inni specjaliści w zależności od potrzeb

Indywidualny Program Rehabilitacji będzie przygotowany wspólnie z Tobą. W uzasadnionych przypadkach jeśli okaże się, że zaplanowane działania są nieskuteczne lub, że źle je tolerujesz, wówczas zespół rehabilitacyjny, w uzgodnieniu z Tobą, dokona zmian w Indywidualnym Programie Rehabilitacji.
Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołecznymedyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów.

Na czym polega moduł zawodowy ?
W ramach modułu zawodowego będziesz mieć możliwość uzyskania wsparcia doradcy zawodowego. Będzie on służył Ci radą w wyborze nowego zawodu – dopasowanego do Twoich zainteresowań oraz obecnych możliwości i cieszącego się zainteresowaniem pracodawców. Ustali także, czy nie powinieneś wziąć udziału w dodatkowych zajęciach z zakresu np. matematyki, informatyki czy języka obcego – jeśli miałoby to ułatwić Ci naukę nowego zawodu.
Jeśli okaże się to przydatne do wykonywania nowego zawodu, doradca skieruje Cię także na kurs komputerowy. Nauczysz się, jak korzystać z komputera podczas poszukiwania pracy, jak pozyskiwać i selekcjonować informacje, a następnie zdobędziesz umiejętności komputerowe niezbędne do wykonywania pracy. Ukończenie kursu i zaliczenie sprawdzianu będzie podstawą do wydania Ci powszechnie uznawanego przez pracodawców certyfikatu.
W procesie przygotowywania się do nowego zawodu najważniejsze jest szkolenie zawodowe. Odbywać się ono będzie w Ośrodku Rehabilitacji kompleksowej lub we współpracującej z nim instytucji szkoleniowej. Aby takie szkolenie było pełnowartościowe i mogło zakończyć się wydaniem uznawanego przez pracodawców certyfikatu (po zdaniu egzaminów końcowych), musi trwać tak długo, jak to określają przepisy Ministra Edukacji Narodowej. 
Będziesz mógł również liczyć na pomoc pośrednika pracy, który pomoże Ci w znalezieniu pracy zgodnej z nowo zdobytym zawodem i odpowiadającej Twoim oczekiwaniom i możliwościom.

Nowa praca to wyzwanie. Czy sobie poradzę ?
Moduł psychospołeczny. W ramach modułu psychospołecznego psycholog z zespołu rehabilitacyjnego będzie czuwał nad tym, byś nie zwątpił w swoje siły. To normalne, że utrata możliwości wykonywania dotychczasowej pracy lub brak aktywności zawodowej mogły naruszyć Twoją wiarę we własne możliwości i obniżyć poczucie wartości. Psycholog pomoże Ci przezwyciężyć trudne momenty zwątpienia.
W dążeniu do zmiany Twojej sytuacji zawodowej i życiowej bardzo ważna jest motywacja. Wspólnie z psychologiem będziesz pracował nad jej wzmocnieniem. Pomoże Ci to osiągnąć założone cele, utwierdzi w przekonaniu o możliwości powrotu do pracy i zmiany swojej sytuacji życiowej oraz wzmocni poczucie własnej wartości.
W ramach modułu psychospołecznego psycholog będzie pracował z Tobą zarówno indywidualnie, jak i w grupie z innymi uczestnikami. Będzie także dostępny dla Twoich najbliższych (rodzina, inni bliscy, przyjaciele), jeśli okaże się to pomocne w procesie Twojego powrotu do aktywności zawodowej.

Moduł medyczny
Jego celem jest przywrócenie utraconych funkcji organizmu lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu, co ułatwi Ci podjęcie pracy.
W Indywidualnym Programie Rehabilitacji określona zostanie liczba zleconych zabiegów oraz ich częstotliwość. Formy terapii będą zależne od Twoich potrzeb.
Raz na dwa tygodnie zespół rehabilitacyjny będzie dokonywał oceny aktualnego stanu Twojego zdrowia. W razie potrzeby ocena będzie dokonywana będzie częściej. Osoby wymagające stosowania leków z powodu chorób przewlekłych, w celu zapewnienia ciągłości terapii, będą miały zapewniony dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów. 

Prawa i obowiązki podczas pobytu w Ośrodku Rehabilitacji kompleksowej
Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów rehabilitacji kompleksowej. Powinieneś być obecny na co najmniej 80% zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji. W wypadku wyższej absencji będziesz musiał podać przyczyny nieobecności. Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.
Przewiduje się, że czas trwania rehabilitacji kompleksowej będzie wynikał z potrzeb, określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji (średnio 6 miesięcy). Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Jeśli w czasie pierwszych dwóch tygodni uznasz, że oferta Ośrodka Rehabilitacji kompleksowej nie jest dla Ciebie odpowiednia, możesz zrezygnować z dalszego uczestnictwa bez konieczności zwrotu kosztów. W trakcie korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji kompleksowej oraz po zakończeniu udziału będziesz mieć obowiązek udzielania informacji związanych z oceną skuteczności prowadzonych działań.
Po zakończeniu korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji kompleksowej będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego/pośrednika pracy/psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia. Będą oni również współpracować z pracodawcą u którego podejmiesz zatrudnienie.

Ośrodki kompleksowej rehabilitacji finansowane są w ramach Projektu:
„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr: POWR.02.06.00-00-0057/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020, Oś Priorytetowa nr II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie nr 2.6: Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państwa.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
Kontakt PFRON:
tel (22) 50 55 600,
e-mail: ork@pfron.org.pl

Kontakt PUP w Janowie Lubelskim:
tel (15) 87 20 240 wew. 37 –Anna Wojtan-Krzysztoń