Obrazek domyślny - herb gminy

ZAKUP AKORDEONU NA POTRZEBY ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY KLUBIE SENIORA W KAWĘCZYNIE

Klub Seniora w Kawęczynie
zrealizował zadanie pt.:
„ZAKUP AKORDEONU NA POTRZEBY ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY KLUBIE SENIORA W KAWĘCZYNIE”.

W ramach realizacji projektu Klub Seniora w Kawęczynie zakupił akordeon na potrzeby zespołu śpiewaczego działającego przy Klubie. Podkreślić należy, iż repertuar Klubu Seniora opiera się na wykonywaniu lokalnych utworów muzycznych na tym właśnie instrumencie, który stanowi fundament całego zespołu. Akordeon wyróżnia się niezwykłym bogactwem brzmienia, które porównać można jedynie do takich królów instrumentów, jak fortepian, a zwłaszcza organy.
Dzięki zakupowi akordeonu Klub Seniora kultywuje lokalną muzykę ludową, będąca bogactwem kulturowym tego regionu. Dzięki realizacji operacji Zespół może przekazywać to, co w sposób naturalny ulega zapomnieniu i przemianom. Wszyscy członkowie zespołu są animatorami życia kulturalnego. Poprzez uczestnictwo w wielu lokalnych imprezach oraz udział w wielu konkursach zespół wzmacnia więzi społeczne, a także podtrzymuje tożsamość regionalną, promując tym samym nie tylko swoją miejscowość ale także obszar LGD „Leśny Krąg”. Zakup akordeonu wpłynie pozytywnie na wizerunek całego zespołu, a dzięki temu umożliwi profesjonalny przekaz dorobku kulturalnego poprzez przynależność regionalną oraz zachowane wzorce i tradycje. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do upowszechniania tradycji muzycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, którym coraz bardziej obce stają się tradycje lokalne takie jak: gwara, śpiew, taniec i regionalizm.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie LGD „Leśny Krąg oraz promowanie obszaru objętego lokalną strategią rozwoju poprzez realizację zadania: „Zakup akordeonu na potrzeby zespołu śpiewaczego działającego przy Klubie Seniora w Kawęczynie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.